REGULAMIN KORZYSTANIA

Z STANOWISK KOMPUTEROWYCH

  1. Stanowiska komputerowe są ogólnie dostępne. Korzystanie z nich jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług zawartych w cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  2. Osoba zamierzająca skorzystać z stanowiska komputerowego zobowiązana jest okazać Bibliotekarzowi dokument tożsamości: legitymację, dowód osobisty w celu wpisu do zeszytu odwiedzin.
  3. Okrycie wierzchnie należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
  4. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
  5. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u  Bibliotekarza.
  6. W bibliotece obowiązuje cisza. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
  7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
  8. Użytkownikowi zabrania się:

- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie    komputera

- instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika

- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych

- łamania zabezpieczeń systemu

- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych

      9.  Użytkownik ma prawo do:

                - korzystania z Internetu

- pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych

- kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim

10.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

11.Użytkownik ma obowiązek poinformować Bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

12.Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

13.Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Biblioteki.

14.Rozstrzyganie spraw nieregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu.

15. Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2010r.

CENNIK  USŁUG

 

Wydruk kartki A4 biało – czarny                       0,50 zł

Wydruk kartki A4 kolor – tekst                          2 zł

Wydruk kartki A4 kolor – grafika                       4 zł

Kopia kartki A4 biało – czarny                      0,50 zł

Kopia kartki A4 kolor – tekst                             2 zł

Kopia kartki A4 kolor – grafika                          4 zł