Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Orzeszu


I. Przepisy ogólne.
§ 1


Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu, zwana dalej “Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 642),
2.    Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406),
3.    Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),
4.    Niniejszego statutu.


§ 2


1.    Siedziba Biblioteki mieści się w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23.
2.    Terenem działania Biblioteki jest obszar  Gminy Orzesze.


§ 3


Organizatorem Biblioteki jest Gmina Orzesze. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadającej jej zadaniom.


§ 4


1.    Biblioteka jest samorządową instytucją kultury Gminy Orzesze podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Orzeszu.
2.    Z chwilą wpisu do rejestru Biblioteka nabywa osobowość prawną.


§ 5


Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.


§ 6


1.    Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych.
2.    Biblioteka też korzysta z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.
3.    Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.


§ 7


Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki, używana jest także pieczątka podłużna z nazwą biblioteki i jej adresem.
 


II. Cele i zadania Biblioteki.
§ 8


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwoju kultury.


§ 9


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1.    Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2.    Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Gminy Orzesze. Współpracuje z biblioteką powiatową w zakresie sprawnej organizacji sieci informacji na terenie całego powiatu.
3.    Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy Orzesze.
4.    Organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, kulturę regionalną, książkę i czytelnictwo.
5.    Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.
6.    Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
7.    Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.
8.    Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.


§ 10


Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspakajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 11


1.    Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2.    Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Orzesze
3.    Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.


§ 12


1.    Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2.    W skład Biblioteki wchodzą:
•    Biblioteka centralna w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 23
•    filie biblioteczne
3.    Szczegółowy wykaz filii bibliotecznych stanowi załącznik do Statutu.
 


§ 13


Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i związków zawodowych działających w Bibliotece.


§ 14


Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 


IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 15


1.    Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową za zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.
2.    Podstawą gospodarki jest plan finansowy Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora, który zawiera:
- plan przychodów i kosztów
3.    Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z zobowiązań z uzyskiwanych przychodów:
Przychodami Biblioteki są:
•    dotacje z budżetu Gminy,
•    wpływy z prowadzonej działalności,
•    środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.


§ 16


1.    Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. usługi kserograficzne.
2.    Środki uzyskane z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.


§ 17


1.    Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki składa Dyrektor.
2.    Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego.


§ 18


1.    Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Orzeszu.
2.    Zmiany statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


§ 19


Likwidacja Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej z uwzględnieniem procedury likwidacyjnej.


Załącznik Nr 1 do Statutu


Wykaz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

1. Filia Nr 1  Jaśkowice       43-180 Orzesze-Jaśkowice ul. Fabryczna 1
2. Filia Nr 2  Gardawice      43-180 Orzesze-Gardawice ul.Uczniowska 1
3. Filia Nr 3  Woszczyce    43-180 Orzesze-Woszczyce ul.Długosza 48
4. Filia Nr 5  Zazdrość        43-180 Orzesze-Zazdrość  ul. Żorska 105