Regulamin korzystania

z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

  • 1 Postanowienia ogólne

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu mają osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w regulaminie.

2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o bibliotekach. Usługi objęte opłatami zostały zebrane i przedstawione w Załączniku nr 2 do Regulaminu

3. Osoby zapisujące się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisaniem zobowiązania Użytkownika, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

4. Dane osobowe gromadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Orzeszu są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo  wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianie lub usuwanie.

5. Wszystkie wydarzenia organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu są dokumentowane fotograficznie i filmowo. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w tym czasie w celu umieszczenia na stronie internetowej biblioteki, Facebooku i materiałach promocyjnych. Przed rozpoczęciem każdego wydarzenia uczestnicy są informowani o fakcie jego dokumentowania oraz rozpowszechniania, a udział w nim jest dobrowolny.

  • 2. Ochrona danych osobowych

1. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 

  • 3 Zapis do biblioteki i udostępnianie

1. Przy zapisie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu osoba zapisująca się do biblioteki zobowiązana jest:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,

- wypełnić zobowiązanie,

- udostępnić aktualny numer telefonu,

- zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z biblioteki po uprzednim podpisaniu poręczenia przez rodziców lub pełnoletnią osobę poręczającą.

3. Osoby zapisane do biblioteki zobowiązane są do informowania o każdej zmianie danych osobowych i miejsca stałego lub czasowego pobytu w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

4. W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki. Bibliotekarz może mu służyć radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.

5. Wypożyczyć można jednorazowo

- 6 książek wraz z dokumentami towarzyszącymi na okres do 3 miesięcy

- 2 tytuły audiobooka na okres do 2 miesięcy

6. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczonych woluminów oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji. O zwiększeniu limitu i wydłużeniu terminu decyduje bibliotekarz.

7.  Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych pozycji osobie nieposiadającej stałego miejsca pobytu na terenie powiatu mikołowskiego.

8. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przedłużyć osobiście, telefonicznie lub poprzez e - mail, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Jeden tytuł można przedłużyć dwukrotnie, na kolejne 2 miesiące.

9. Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

10. Na prośbę Czytelnika biblioteka może zarezerwować zbiory aktualnie wypożyczone.

11. Dla osób starszych i niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z usługi „Książka na telefon”.

  • 4 Poszanowanie książek

1. Czytelnik odpowiada materialnie za książki, z których korzysta. Powinien obchodzić się z nimi z należytą starannością.

2. Czytelnik jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki, czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

  • 5 Przetrzymywanie zbiorów

1. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w Regulaminie Biblioteka może pobierać kary pieniężne. Biblioteka ma prawo naliczać i pobierać kary za opóźnienie bez wysyłania upomnień.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa również ich koszt. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. W przypadku udostępnienia przez czytelnika adresu poczty elektronicznej lub telefonu upomnienie poprzedzone będzie  e-mailowym wezwaniem do zwrotu zbiorów lub telefonicznie/sms.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

5.W szczególnych, uzasadnionych przypadkach m.in. ze względu na stan zdrowia, sytuację materialną, majątkową, gospodarczą, rodzinną  itp., Dyrektor Biblioteki może obniżyć wielkość roszczeń lub od nich odstąpić.

6. Biblioteka raz w roku może ogłosić amnestię dla czytelników, polegającą na odstąpieniu od zobowiązań finansowych, każdemu czytelnikowi, który w tym czasie dokona zwrotu wypożyczonych zbiorów.

  • 6 Postanowienia końcowe

1. Biblioteka przyjmuje od użytkowników wartościowe dary książkowe i materiały biblioteczne, które w razie niewykorzystania zostają odsprzedane.

2. Istnieje możliwość dobrowolnych wpłat na rzecz biblioteki np. opłata manipulacyjna .

3. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używających słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i użytkowników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.

5.Wszelkie uwagi zażalenia użytkownik może przekazać bibliotekarzowi lub zwrócić się do dyrektora biblioteki.

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

  • 4. Poszanowanie książek

 

pkt. 3 Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie książki przez czytelnika wynosi:

- dla książek wydanych do roku 1989                                   - 20,00 zł

- dla książek wydanych od roku 1989 do roku 2000             - 30,00 zł

- dla książek wydanych po roku 2000                                   -dwukrotna cena inwentarzowa

  • 5. Przetrzymywanie książek

pkt. 1 Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 5 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł. za każdy dzień po terminie zwrotu.

pkt. 2 Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty.

Opłaty pocztowe pobiera się wg aktualnego cennika.

Koszty upomnień wynoszą:

I upomnienie              -             8,00 zł

II upomnienie             -           12,00 zł

III upomnienie            -           20,00 zł

  • 6. Dobrowolna wpłata na rzecz biblioteki

pkt. 2 Opłata manipulacyjna       - 10  zł na rok.